១. រោងចក្រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣ ។

2. ច្រើនជាង 20000ផលិតកម្មនិងឃ្លាំង។

3. អ្នកបច្ចេកទេសជំនាញនិងឧបករណ៍ផលិតកម្មទំនើប។

ត្រួតពិនិត្យគុណភាព ១០០% ។

សេវាកម្មល្អ ២៤ ម៉ោង។

អាន​បន្ថែម
មើលទាំងអស់